Outsourcing

"Cesión de recursos nos seus proxectos"

En CEES levamos a cabo o desenvolvemento de servizos outsourcing de carácter técnico, administrativo, xurídico, económico, financeiro, tributario, contable e comercial.

A flexibilidade do mercado fai imprescindible, para manter a competitividade de todo tipo de empresas e entidades, a optimización dos recursos de xestión cos que conta cada organización e a concentración dos mesmos nas actividades que lles son propias. Neste senso a externalización de servizos complementarios por parte das organizacións representa un mecanismo de flexibilización e adaptación ás esixencias do mercado cada día máis importante de cara a incrementar a competitividade das entidades no seu sector propio de actividade.

Conscientes desta importancia e co obxectivo de liberar aos nosos clientes da realización de tarefas complementarias á súa carteira de servizos profesionais específicos CEES desenvolve servizos outsourcing a través de asistencias técnicas para atender aqueles aspectos cuio fortalecemento sexa importante de cara ao desenvolvemento da organización e non conformen actividades vencellados á súa carteira de servizos principais.

Vantaxes para adoptar o outsourcing:

  • Permite enfocarse no negocio clave.
  • Reduce os custos de execución.
  • Diminúe os investimentos de capital.
  • Incrementa a capacidade de resposta ao mercado.
  • Permite transformar custos fixos en variables.
  • Permite ás organizacións acceder a habilidades e coñecementos distintos aos vencellados aos recursos propios da entidade.
  • A nosa implicación total nos proxectos e nas externalizacións fai que os nosos clientes nos teñan confiado importantes actividades e liñas de negocio.

Pé de páxina

Outros