Estudos e proxectos

A prestación de servizos de asesoría e consultoría por parte de CEES ten na elaboración de estudos e proxectos unha das súas liñas estratéxicas de traballo. CEES conta cun equipo profesional con acreditada solvencia na elaboración, aplicación e desenvolvemento de todo tipo de propostas, estudos, informes, plans, programas, anteproxectos e proxectos destinados entidades públicas e privadas dos distintos ámbitos territoriais, materiais e sociais. Así mesmo contamos cunha ampla experiencia na execución dos proxectos previamente elaborados e na avaliación dos proxectos xa executados.

A xeito de exemplo facemos unha pequena relación de estudos e proxectos desenvoltos por parte de CEES:

Pé de páxina

Outros