Consultoría en medio ambiente

Como consultora especializada en xestión medioambiental CEES leva a cabo as seguintes actuacións:

  • Implantación de sistemas de xestión medioambiental: ISO 14001; Regulamento 761/2001 EMAS.
  • Externalización de funcións do departamento ambiental.
  • Auditorías internas de sistemas de xestión ambiental.
  • Asistencia técnica para a certificación de proxectos de xestión medioambiental segundo as normas ISO 14001.
  • Asistencia técnica para a verificación de proxectos de xestión medioambiental segundo o regulamento EMAS.
  • Campañas informativas.
  • Sistemas integrados de xestión de calidade e medio ambiente

Pé de páxina

Outros