Traballa con nós

Se desexas formar parte do noso equipo, envíanos o teu currículo. A túa solicitude será tratada conforme a Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal

[Obrigatorio] Campos Obrigatorios

Datos Personales

Carné de conducir
Coche propio

Formación regrada

Formación complementaria

Experiencia profesional

Experiencia docente

Informática

Microsoft Office (Word, Excel, Access, Powerpoint, Outlook)
Adobe Photoshop
Internet e correo electrónico
Segundo a Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, CEES infórmao de que os datos persoais que proporcione serán incorporados a un ficheiro, do cal é titular e cuxa finalidade é manter relacións comerciais ou contractuais coa empresa, tratamento que autoriza. CEES recoñécelle a posibilidade de exercitar de forma gratuíta os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos previstos na Lei Orgánica 15/1999, mediante escrito dirixido ó Responsable de Seguridade que poderá ser presentado directamente no domicilio da empresa ou remitido por correo certificado a CEES (Calle de Amio 114, 15707 Santiago de Compostela). Así mesmo o interesado autoriza a CEES para que os seus datos sexan utilizados co obxecto de realizarlle comunicacións informativas, comerciais e de promoción da empresa que poderán realizarse por calquera medio, incluído o correo electrónico.

Pé de páxina

Outros